Stats Info
       
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างกฎหมายในการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน   21/6/2554
การสมัครสอบมาตรฐานผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ    16/2/2554
ชื่อหน่วยงานที่มีการจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน   16/2/2554
ระบบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ    16/2/2554
HyperLink
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการปนเปื้อนสารมลพิษในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน"
แผนที่โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
กรมทรัพยากรธรณีจัด “ซักซ้อมแผนเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม” จ.น่าน
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 กรมทรัพยากรธรณี โดยสำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย จัดงาน “ซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม” ณ บ้านนาทะนุง หมู่ 3 ตำบลตะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยมี...
ข่าวการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์
เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการปนเปื้อนสารมลพิษในดินและน้ำใต้ดินภายในบร...
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างกฎหมายในการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีการศึกษาจัดทำร่างกฎหมายในการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายใน บริเวณโรงงาน ซึ่งได้มีการยกร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วเสร็จ ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้จัดการประชุมรับฟังความคิ...
หลักการสำรวจและตรวจสอบการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินเบื้องต้น - กรกฏาคม 2554 -
-
หลักการการสำรวจพื้นที่และเก็บตัวอย่างดิน น้ำใต้ดิน - กรกฏาคม 2554 -
-
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมกลุ่มย่อยและประชุมรับฟังความคิดเห็น - มิถุนายน 2554 -
ประกอบด้วย 1.เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ วงศ์บัณฑิต 2. เอกสารประกอบการ...
การปนเปื้อนสารมลพิษในดิน - พฤษภาคม 2554 -
ดินปนเปื้อนเกิดจากการที่มลสารอันตรายทั้งที่อยู่ในรูปของของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ปะปนอยู่ในธรรมชาติและเคลื่อนย้ายหรือแพร่กระจายลงสู่ดิน
HyperLink