Stats Info
 ค้นหาศัพท์  :
 
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ
ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
A B c D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
อภิธานศัพท์คำจำกัดความ
การปลูกพืชสลับแนวการปลูกพืชเป็นแถวสลับกันระหว่างพืชล้มลุกกับพืชยืนต้น เช่น การปลูกกระถินยักษ์เป็นแนว 2 แถว และปลูกข้าวโพด 10 แถว โดยให้แถวของพืชที่ปลูกเป็นไปตามแนวระดับ
การดูดซับ, การดูดแนบกระบวนการที่ทำให้อะตอมหรือโมลกุลหรือไอออนต่างๆ ถูกดูดยึดไว้ที่ผิวของวัสดุด้วยแรงทางเคมีหรือทางฟิสิกส์ เช่น การดูดแนบของไอออนบวกบนผิวอนุภาคดินเหนียวซึ่งมีประจุเป็นลบ
การเกิดเม็ดดินกระบวนการเกาะตัวกันของอนุภาคเดี่ยว เป็นเม็ดดินซึ่งเกิดจากแรงและสารเชื่อมตามธรรมชาติ เช่น แรงจากการยืดหดปริมาตรดินเมื่อเปลี่ยนแปลงความชื้น สารเชื่อมจำพวกสารขับ (exudate) ของรากและกิจกรรมของจุลินทรีย์