Stats Info
ชื่อเอกสาร  : หมวดหมู่  :
  ปีเอกสาร  :
 

หลักการสำรวจและตรวจสอบการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินเบื้องต้น 
- กรกฏาคม 2554 -
หมวด อื่นๆ
-

หลักการการสำรวจพื้นที่และเก็บตัวอย่างดิน น้ำใต้ดิน 
- กรกฏาคม 2554 -
หมวด อื่นๆ
-

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมกลุ่มย่อยและประชุมรับฟังความคิดเห็น 
- มิถุนายน 2554 -
หมวด อื่นๆ
ประกอบด้วย 1.เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ วงศ์บัณฑิต 2. เอกสารประกอบกา

การปนเปื้อนสารมลพิษในดิน 
- พฤษภาคม 2554 -
หมวด อื่นๆ
ดินปนเปื้อนเกิดจากการที่มลสารอันตรายทั้งที่อยู่ในรูปของของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ปะปนอยู่ในธรรมชาติและเคลื่อนย้ายหรือแพร่กระจายลงสู่ดิน

เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้การประเมินความเสี่ยงเพื่อคำนวณเกณฑ์ระดับการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน  
- พฤษภาคม 2554 -
หมวด อื่นๆ
-
12345