Stats Info
หัวข้อกิจกรรม  :
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการปนเปื้อนสารมลพิษในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน"
แผนที่โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
กรมทรัพยากรธรณีจัด “ซักซ้อมแผนเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม” จ.น่าน
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 กรมทรัพยากรธรณี โดยสำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย จัดงาน “ซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม” ณ บ้านนาทะนุง หมู่ 3 ตำบลตะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยม
ข่าวการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์
เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการปนเปื้อนสารมลพิษในดินและน้ำใต้ดินภายในบ
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างกฎหมายในการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีการศึกษาจัดทำร่างกฎหมายในการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายใน บริเวณโรงงาน ซึ่งได้มีการยกร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วเสร็จ ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้จัดการประชุมรับฟังความค
กรมทรัพยากรธรณีจัดสัมมนาเครือข่ายดินถล่ม จ.สุพรรณบุรี
เช้าวันที่ 25 มกราคม 2554 นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ เรื่อง “เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย” ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณ
อทธ. ได้รับเลือกเป็น “นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2553”
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีในงาน “ราตรีอ่างแก้ว 2554” เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับเลือกเป็น นักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2553 ซึ่
เปิดสำนักงานเขต 1 (ลำปาง)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 1 (ลำปาง) ร่วมกับนายอธิคม สุพรรณพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
12