Stats Info

            ด้วยความสำคัญของข้อมูลข่าวสารที่ได้เข้ามามีบทบาทในโลกปัจจุบัน และเพื่อให้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)และภาคอุตสาหกรรมได้มี
            ช่องทางในการสื่อสารทำความเข้าใจกับสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ประกอบกับการประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
            พ.ศ.2540 ที่ต้องการให้โอกาสประชาชนมีสิทธิ ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินกิจการต่างๆ ของรัฐ ฉะนั้น sPIC จึงเป็นช่องทาง
            การสื่อสารหนึ่ง ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงเป็นประโยชน์เพื่อการศึกษาค้นคว้าแก่ ผู้สนใจ
            ทั่วไปด้วย

            sPIC  ทำหน้าที่  รวบรวม  ประมวลผล  จัดเก็บ  รักษาและบริการข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  โดยให้ บริการเผยแพร่ข้อมูลแก่
            ประชาชนและหน่วยงานที่สนใจผ่านทาง Website

            1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ใน ฐานะหน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารฯ
            2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่สาธารณชน ในการดำเนินการของ กรอ. และอุตสาหกรรม
            3. รวบรวม จัดเก็บ และบริหารจัดการข้อมูล ให้เป็นระบบ

            sPIC   ใช้เป็นช่องทางเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  และข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น 
            บุคคลทั่วไป นิสิตนักศึกษา สื่อมวลชน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินงาน
            ของ กรอ.


            1. มี Website 
            2. มีบริการวิชาการและข้อมูลผ่าน Website
            3. มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website
            4. มีการตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลให้ มีความถูกต้อง ทันสมัย ตามระยะเวลา ที่กำหนด


            1. แผนงานและโครงการของ กรอ. 
            2. กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
            3. ข้อมูลสารมลพิษอุตสาหกรรม
            4. แผนที่มลพิษอุตสาหกรรม
            5. เรื่องร้องเรียนมลพิษอุตสาหกรรม
            6. รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม
            7. ลิงค์หน่วยงานสิ่งแวดล้อม
            8. เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
            9. ข่าวประชาสัมพันธ์

            พัฒนาเว็ปไซต์โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการสนับสนุนจาก Thai-German Partnership Programme for Enterprise
            Competitiveness- MIS Project, implemented by IP-Consult GmbH.